REGULAMIN PROGRAMU

REGULAMIN IX EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

AKADEMIA WYNALAZCÓW IM. ROBERTA BOSCHA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem IX edycji projektu edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” (dalej jako „Program”) są: Agnieszka Pawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Pawlikowska wspólnik spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 521 318 08 04) i Karolina Waligóra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą COMPASS PUBLIC RELATIONS Karolina Waligóra wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 524 229 38 99), wspólnicy spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok 405, 00-872 Warszawa, NIP spółki 525 258 22 05, REGON spółki 147104984, zwane dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 526 102 79 92, o numerze REGON 011124535, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł (zwanej dalej „Patronem”).
 1. Patronat nad Programem i Konkursem objął Mazowiecku Kurator Oświaty. Objęcie Programu i Konkursu patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 1. Program organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Celem Programu jest:

a) aktywne wspieranie rozwoju innowacyjności w Polsce,

b) wspieranie edukacji w obszarze nauk technicznych, ścisłych oraz IT (matematyki, fizyki, techniki, informatyki),

c) wspieranie i popularyzacja kompetencji technicznych oraz

d) zwiększanie zainteresowania uczniów zawodami technicznymi i informatycznymi, pracami technicznym.

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 1. IX edycja Programu prowadzona jest w okresie od 22.10.2019 r. do 28.02.2020 r. Uroczyste Gale Finałowe IX edycji Programu odbędą się w Warszawie w dniu 24.02.2020 r. i we Wrocławiu w dniu 26.02.2020 r.
 1. W ramach Programu prowadzone będą:

a) warsztaty kreatywne na uczestniczących w Programie uczelniach technicznych (lista uczelni dostępna jest na akademiawynalazcow.com.pl),

b) konkurs na wynalazek (dalej jako „Konkurs”). Regulamin Konkursu znajduje się na akademiawynalazcow.com.pl w zakładce „O Programie”.

 1. Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów objętych Programem znajduje się na stronie internetowej akademiawynalazcow.com.pl w zakładce „Warsztaty”. Oferta warsztatów zostanie udostępniona do końca października 2019 r. w zakładce „Warsztaty”.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Udział w Programie wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Warszawy, Wrocławia, Łodzi oraz okolicznych miejscowości, w wieku od 13 (słownie: trzynastu) do 15 (słownie: piętnastu) lat.
 1. Warunkiem zgłoszenia ucznia do Programu jest zgoda jego rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Wizerunki uczniów i nauczycieli uczestniczących w Programie mogą być utrwalane przez Organizatora lub Patrona dla celu udokumentowania przebiegu Programu i rozpowszechniane na profilach Robert Bosch Sp. o.o. w mediach społecznościowych, na stronie internetowej akademiawynalazcow.com.pl oraz na stronie prasowej Robert Bosch Sp. z o.o. – www.bosch-prasa.pl.
 1. Nauczyciele zgłaszają uczniów na warsztaty, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej akademiawynalazcow.com.pl w terminie od 22.10.2019 r. od godziny 12:00 do 31.10.2019r. do godziny 17:00. Aby wziąć udział w warsztatach, nauczyciel powinien również zarejestrować się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.com.pl.
 1. W formularzu zgłoszeniowym do Programu należy podać następujące dane:

 a) imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego,

b) dane szkoły (nazwa, adres, telefon i adres e-mail do szkoły).

Należy również udzielić zgód, których treści znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

 1. Przed zgłoszeniem się do Programu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 1. Każdy nauczyciel będzie mógł zgłosić maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) uczniów na jeden warsztat.
 1. Liczba osób, które będą mogły wziąć udział w warsztacie, może zostać ograniczona ze względu na rozmiary sali lub z innych ważnych przyczyn.
 1. Uczniowie z jednej szkoły mogą zostać zapisani na nie więcej niż 2 (słownie: dwa) warsztaty w czasie trwania IX edycji Programu.
 1. Jeden uczeń może wziąć udział w nie więcej niż 2 (słownie: dwóch) warsztatach w czasie trwania IX edycji Programu.
 1. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. System rejestrujący zgłoszenia nie przyjmie zgłoszenia, jeśli liczba miejsc na danym warsztacie będzie wyczerpana.
 1. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie, informując o tym Organizatora. Rezygnacja z udziału Programie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu innych osób bądź grozi wyrządzeniem szkody w mieniu lub z innych ważnych przyczyn. Decyzja Organizatora o wykluczeniu z udziału w Programie może zostać podjęta bez uprzedzenia.
 3. Nauczyciel jest wyłącznie odpowiedzialny za uczniów, których zgłosił do Programu, w szczególności nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie dojazdu na warsztaty i powrotu z warsztatów.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników IX edycji Programu (uczniów i nauczycieli) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
 1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 poniżej należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Pan Matthias Goebel Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP)

Robert Bosch GmbH, Kronenstrasse 2270173, Stuttgart

lub zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19.

 1. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

a) realizacja umowy uczestnictwa w projekcie „Akademia wynalazców” (Podstawa prawna: realizacja umowy),

b) utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na podstawie zgody udzielonej w oparciu o art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych),

c) dochodzenie roszczeń (Podstawa prawna: odrębne przepisy prawa),

d) przesyłanie informacji marketingowych o nowych edycjach Programu (Podstawa prawna: zgoda).

 1. Dane osobowe są przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to zgoda podmiotu danych osobowych.
 1. W celu realizacji postanowień regulaminu Programu dane osobowe są udostępniane: Agnieszce Pawlikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Pawlikowska wspólnik spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 521 318 08 04) i Karolinie Waligórze prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą COMPASS PUBLIC RELATIONS Karolina Waligóra wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 524 229 38 99), wspólnikom spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok 405, 00-872 Warszawa, NIP spółki 525 258 22 05, REGON spółki 147104984.
 1. Informujemy, iż podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do:

a) informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,

b) skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

c) ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,

e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,

g) odwołania zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

h) możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

 1. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku gdy stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Infolinia telefoniczna 606 950 000

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w kolejnej edycji Programu.
 2. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.
 3. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 niniejszego Regulaminu, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia Programu.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, nazwę i adres szkoły, nazwę zespołu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu akademiawynalazcow.com.pl.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu akademiawynalazcow.com.pl.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub przedłużenia Programu w każdym czasie.
 2. Wyłącznie uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji regulaminu Programu jest Organizator.

 

Regulamin IX Edycji Akademii Wynalazców