Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POMYSŁ WYNALAZKU

IX EDYCJI AKADEMII WYNALAZCÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł wynalazku (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w ramach IX edycji programu edukacyjnego „Akademia Wynalazców” (dalej jako: „Program”) jest Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 526 102 79 92, o numerze REGON 011124535, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, numer rejestrowy BDO 000007792 (zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Koordynatorem Konkursu są Agnieszka Pawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Pawlikowska wspólnik spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 521 318 08 04) i Karolina Waligóra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą COMPASS PUBLIC RELATIONS Karolina Waligóra wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 524 229 38 99),
  wspólnicy spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok 405, 00-872 Warszawa, NIP spółki 525 258 22 05, REGON spółki 147104984, zwane dalej „Koordynatorem”.
 1. Patronat nad Programem i Konkursem objął Mazowiecku Kurator Oświaty. Objęcie Programu i Konkursu patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 1. Konkurs jest organizowany w ramach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej Organizatora mającej na celu m. in. wspieranie rozwoju innowacyjności oraz edukacji (w obszarze nauk technicznych, ścisłych oraz IT).
 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 n. k.c.
 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 12.11.2019 r. do dnia 28.02.2020 r.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 1. Celem Konkursu jest wybór najlepszego pomysłu na wynalazek stanowiącego zastosowanie posiadanej przez uczestników wiedzy (urządzenia albo rozwiązania do praktycznego i powszechnego wykorzystania lub symulacji projektu w zakresie nowych technologii – dalej jako „Wynalazek”). Wynalazkiem w rozumieniu niniejszego regulaminu mogą być również rozwiązania niebędące wynalazkami w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, o ile spełniają warunki wskazane w regulaminie. W szczególności Organizator nie wymaga spełnienia wskazanego w tej ustawie poziomu innowacyjności. Organizator nie bada nowości, nie prowadzi poszukiwań z tym związanych. Organizator nie wyklucza, iż w przyszłości zaprezentowane rozwiązania znajdą zastosowanie w jego produktach lub usługach.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie wziąć mogą wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Warszawy, Wrocławia oraz okolicznych miejscowości, w wieku od 13 (słownie: trzynastu) do 15 (słownie: piętnastu) lat, którzy biorą udział w warsztatach IX edycji Programu oraz ich nauczyciel-opiekun.
 1. Warunkiem udziału w Konkursie ucznia będącego członkiem zespołu projektowego jest zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w Konkursie oraz zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia. Wizerunki uczniów i nauczycieli uczestniczących w Konkursie mogą być utrwalane przez Organizatora dla celu udokumentowania przebiegu Konkursu i rozpowszechniane na profilach Robert Bosch Sp. o.o. w mediach społecznościowych, na stronie internetowej akademiawynalazcow.com.pl oraz na stronie prasowej Robert Bosch Sp. z o.o. – www.bosch-prasa.pl.
 1. Uczniowie uczestniczą w Konkursie w ramach zespołów projektowych. Każdy zespół projektowy powinien składać się maksymalnie z trzech osób oraz nauczyciela-opiekuna, będącego kierownikiem zespołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana uczniów – członków zespołu projektowego. O zmianie nauczyciel-opiekun powinien niezwłocznie poinformować Organizatora. Nowi uczniowie – członkowie zespołu projektowego są zobowiązani do udzielenia stosownych zgód, zgodnie z informacją uzyskaną od Organizatora lub Koordynatora.
 1. Każdy uczeń może wchodzić w skład tylko jednego zespołu projektowego.
 1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły projektowe.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest zgłoszenie. Nauczyciel (opiekun zespołu projektowego) powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej akademiawynalazcow.com.pl w zakładce „Konkurs” od 12.11.2019 r. do 09.12.2020 r.
 1. W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu należy podać następujące dane:

a) nazwę zespołu,

b) miasto, z którego pochodzi zespół oraz dane szkoły,

c) imiona i nazwiska członków zespołu,

d) imię i nazwisko opiekuna zespołu oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail),

e) dane dotyczące wynalazku, o których mowa w pkt III.2. niniejszego Regulaminu.

Należy również udzielić zgód, których treści znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest nauczyciel zgłaszający zespół projektowy. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu projektowego wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora. Organizator będzie się kontaktował z nauczycielem mailowo.
 1. Przed zgłoszeniem się do Konkursu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 1. Zespół projektowy może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku:

a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

b) uzyskania przez Organizatora informacji lub uzasadnionego podejrzenia, że zgłaszany pomysł na Wynalazek lub przedstawiony prototyp narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich,

c) naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego w związku z udziałem w Konkursie.

 1. Organizator nie prowadzi dochodzeń związanych z domniemanymi naruszeniami prawa przez uczestników Konkursu, dołoży jednak staranności, aby uczestnicy nie naruszali praw innych uczestników oraz osób trzecich.
 1. Każdy zespół projektowy może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie, przesyłając do Organizatora lub Koordynatora informację o rezygnacji e-mailem (program@akademiawynalazcow.com.pl).

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest podzielony na II etapy:

a) I etap odbywający się w dniach od 12.11.2019 r. do 23.12.2019 r.,

b) II etap odbywający się w dniach od 24.12.2019 r. do 28.02.2020 r.

[I etap Konkursu]

 1. W I etapie zespoły projektowe przedstawiają pomysł na Wynalazek. Pomysł na wynalazek powinien zostać opisany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w punkcie II.6. powyżej. Opis pomysłu na Wynalazek powinien zawierać:

a) wskazanie, do czego służy wynalazek,

b) powody, dla których wynalazek został wymyślony,

c) opis działania wynalazku,

d) opis możliwości wykorzystania wynalazku,

e) wskazanie, czym różni się wynalazek od innych urządzeń o pokrewnym zastosowaniu,

f) określenie wpływu eksploatacji wynalazku na środowisko naturalne,

g) uzasadnienie pomysłu,

h) uzasadnienie, dlaczego projekt powinien przejść do II etapu Konkursu.

 1. Zgłaszany pomysł na Wynalazek musi spełniać następujące kryteria:

a) dotyczy jednej z dziedzin wiedzy: technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie lub nowej dziedziny Open, w której uczestnicy mogą zgłosić produkt IT z wykorzystaniem nowych technologii, np.:
a. Strony WWW,
b. Social media,
c. Grafika,
d. Animacja,
e. Gry,
f. Aplikacje w dowolnie wybranej technologii, używanej stacjonarnie, mobilnie lub publikowanej w Internecie,
b) niskie koszty realizacji,
c) możliwość powszechnego użycia,
d) urządzenie przyjazne dla środowiska naturalnego (np. ekomateriały, oszczędność energii).

 1. Wszystkie zgłaszane pomysły na Wynalazek muszą być wynikiem wiedzy i własnej pracy członków zespołów projektowych. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą stanowić naruszenie praw wyłącznych przysługujących osobom trzecim.
 1. Wszystkie zgłoszone zgodnie z powyższymi zasadami pomysły na Wynalazek zostaną ocenione przez Jury Konkursu.
 1. Przy ocenie zgłoszonych rozwiązań Jury Konkursu pod uwagę będzie brało przede wszystkim następujące aspekty:

a) spełnienie warunków formalnych zgłoszenia,

b) spełnienie przez pomysł na Wynalazek kryteriów, o których mowa w pkt III. 3 powyżej,

c) przydatność praktyczna produktu (praktyczne cele wykorzystania, kompletność i aktualność treści),

d) innowacyjność na rynku (brak lub niewiele konkurencyjnych rozwiązań),

e) wykorzystanie nowoczesnych technologii,

f) dostosowanie do urządzeń mobilnych i stacjonarnych,

g) innowacyjne wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych.

 1. Jury Konkursu wybierze po 10 (słownie: dziesięć) najlepszych pomysłów na Wynalazek do dalszej realizacji w każdym z miast – w Warszawie i we Wrocławiu (tj. łącznie 20). Ogłoszenie listy wybranych projektów na Wynalazek i zespołów projektowych, które zostały finalistami Konkursu odbędzie się w dniu 23.12.2019 r.
 1. Zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu, zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o dacie i miejscu uroczystych Gal Finałowych, podczas których zostanie rozstrzygnięty Konkurs i wyłonieni zostaną laureaci.

[II etap Konkursu]

 1. Wybrani w I etapie Konkursu finaliści biorą udział w II etapie Konkursu. Finaliści budują prototyp Wynalazku (prototyp urządzenia lub symulację komputerową na płycie CD, pendrive’ie, a w przypadku dziedziny Open na podstawie przedstawionego pomysłu). Przez prototyp urządzenia rozumie się fizyczne odwzorowanie urządzenia w celu zademonstrowania jego działania. Przez symulację rozumie się opis oraz demo ukazujące działanie danego produktu IT na nośniku CD lub pendrive’ie.
 1. W celu umożliwienia realizacji zadania, o którym mowa w pkt 9 powyżej, Organizator udzieli wsparcia finansowego każdemu zespołowi – finaliście na zakup materiałów niezbędnych do budowy prototypu Wynalazku kwotą nie większą niż 300,00 (słownie: trzysta) PLN. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone wyłącznie po przedstawieniu faktur za zakup potrzebnych materiałów do budowy prototypów. Instrukcja rozliczenia znajduje się na stronie: akademiawynalazcow.com.pl w zakładce „Konkurs”.
 1. Zespoły wraz z wykonanym prototypem są zobowiązane do dostarczenia filmu (nie dłuższy niż 2,5 min./150 s.) prezentującego działanie Wynalazku. Film powinien zawierać następujące punkty:

a) nazwę urządzenia,

b) opis urządzenia (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania).

c) rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie,

d) powody, dla których urządzenie zostało wymyślone,

e) określenie wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko naturalne,

f) uzasadnienie, dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony,

g) zdjęcia, opcjonalnie rysunek techniczny wynalazku lub symulację komputerową przy zgłaszaniu wynalazku w kat. Open (format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024×768 pikseli).

 1. Prototyp wraz z filmem powinien został złożony w terminie do 24.01.2020 r. osobiście lub drogą pocztową, z dokumentacją zapisaną na płycie CD lub pendrive’ie na adres wyznaczony przez Organizatora na terenie Warszawy lub Wrocławia. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia. Materiały doręczone po dacie wskazanej w zdaniu pierwszym, nie zostaną przyjęte, w takim przypadku zespół projektowym, który doręczył materiały po terminie zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.
 1. Do dnia 31.01.2020 r. Jury Konkursu dokona oceny prototypów stworzonych w II etapie Konkursu, w oparciu o następujące kryteria:

a) spełnienie wymaganych kryteriów Wynalazku określonych w pkt III.3,

b) kompletność oraz staranność dostarczonej dokumentacji określonej w III.11.

 1. Jury Konkursu wyłoni 3 (słownie: trzy) najlepsze prototypy w Warszawie i 3 (słownie: trzy) najlepsze prototypy we Wrocławiu i członkom zespołów projektowych, które stworzyły te prototypy, przyzna nagrody, o których mowa w pkt IV.1.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Jury Konkursu podczas Gal Finałowych w Warszawie i Wrocławiu oraz zostaną przekazane do mediów. Lista laureatów umieszczona zostanie także na stronie internetowej Programu i w kanałach społecznościowych.

 

IV. NAGRODY

 1. Wszyscy członkowie zespołów, które zostały laureatami Konkursu, otrzymają nagrody rzeczowe:

a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody o wartości ok. 1000,00 (słownie: tysiąc) PLN dla każdego ucznia oraz elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 (słownie: trzysta) PLN dla nauczyciela – opiekuna zespołu;

b) za zajęcie drugiego miejsca – nagrody o wartości ok. 300,00 (słownie: trzysta) PLN dla każdego ucznia oraz elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 (słownie: trzysta) PLN dla nauczyciela – opiekuna zespołu;

c) za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody o wartości ok. 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) PLN dla każdego ucznia oraz elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 (słownie: trzysta) PLN dla nauczyciela – opiekuna zespołu.

 1. Laureaci nagród, o których mowa w pkt IV.1 zostaną ogłoszeni w czasie Gal Finałowych. Nagrody lub symboliczne czeki uprawniające do wymiany na nagrody zostaną wydane laureatom w czasie Gal Finałowych.
 1. Szkoły, w których uczą się członkowie nagrodzonych zespołów projektowych, otrzymają wyposażenie do pracowni technicznej o wartości ok. 1 000,00 (słownie: tysiąc) PLN.
 1. Wszystkie zespoły projektowe uczestniczące w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 1. Jury Konkursu lub Organizator mogą przyznać wyróżnienia specjalne.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

V. JURY KONKURSU

 1. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 1. Liczbę członków i skład Jury Konkursu ustala Organizator.
 1. Głosowania Jury są tajne.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dot. przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w niniejszym regulaminie (§ 2) nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, nazwę i adres szkoły, nazwę zespołu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.
 1. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu (uczniów i nauczycieli) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
 1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 poniżej należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Pan Matthias Goebel Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP)

Robert Bosch GmbH, Kronenstrasse 2270173, Stuttgart

lub zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19

 1. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

a) realizacja umowy uczestnictwa w Konkursie na pomysł Wynalazku (Podstawa prawna: realizacja umowy),

b) utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na podstawie zgody udzielonej w oparciu o art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych),

c) dochodzenie roszczeń (Podstawa prawna: odrębne przepisy prawa),

d) przesyłanie informacji marketingowych o nowych konkursach (Podstawa prawna: zgoda).

 1. Dane osobowe są przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to zgoda podmiotu danych osobowych.
 1. W celu realizacji postanowień regulaminu Konkursu dane osobowe są udostępniane: Agnieszce Pawlikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Pawlikowska wspólnik spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 521 318 08 04) i Karolinie Waligórze prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą COMPASS PUBLIC RELATIONS Karolina Waligóra wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 524 229 38 99), wspólnikom spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok 405, 00-872 Warszawa, NIP spółki 525 258 22 05, REGON spółki 147104984.
 1. Informujemy, iż podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do:

a) informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,

b) skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

c) ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,

e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,

g) odwołania zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

h) możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

 1. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Konkursu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku gdy stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Infolinia telefoniczna: 606 950 000

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w kolejnej edycji Konkursu.
 1. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.
 1. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prototypy i inne materiały zgłoszone do Konkursu są przechowywane w siedzibie Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie w celu prowadzenia działań promocyjnych na rzecz twórców oraz idei Programu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów innych niż poufne w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Organizator nie będzie naruszać praw własności intelektualnej twórców i w razie konieczności dopełni niezbędnych czynności wynikających z przepisów prawa.
 1. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników. Informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu akademiawynalazcow.com.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie www Projektu, na stronie www.bosch-prasa.pl firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
 1. Wyłącznie uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji regulaminu Konkursu jest Organizator.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne naruszenie ich praw w związku z pracami zgłoszonymi do Konkursu.

 

Regulamin konkursu na wynalazek