Partnerzy programu

Patroni honorowi


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)
Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

 • wychowaniem przedszkolnym, edukacją ogólnokształcącą, specjalną i zawodową;
 • programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;
 • egzaminami zewnętrznymi;
 • pomocą stypendialną dla uczniów;
 • zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami;
 • polityką państwa dla młodzieży.


Mazowiecki Kurator Oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty objętych jest 6165 szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wśród nich 1806 stanowią szkoły podstawowe, 198 to gimnazja, a 1143 szkoły ponadgimnazjalne. Ponad 717 tys. uczniów uczęszcza do mazowieckich szkół. Kadra pedagogiczna to 111 tys. nauczycieli.
Mazowiecki Kurator Oświaty obok nadzoru pedagogicznego realizuje zadania m.in. w zakresie:

 • programów rządowych;
 • obsługi Systemu Informacji Oświatowej;
 • systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży;
 • prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 • promocji zdrowia;
 • spraw związanych z legalizacją świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz spraw związanych z nostryfikacją świadectw uzyskanych za granicą.


Dolnośląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Pod opieką instytucji znajduje się m.in. 733 szkół podstawowych, 451 gimnazjów i 512 szkół ponadgimnazjalnych. Do dolnośląskich szkół uczęszcza w sumie 318 268 uczniów.


Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk została utworzona na mocy ustawy sejmowej z dnia 30 października 1951 roku. Odbyło się to w warunkach odbudowywania po zniszczeniach wojennych potencjału naukowego i dydaktycznego oraz konieczności uporządkowania i unowocześnienia organizacji życia naukowego w Polsce. Akademię – najwyższą instytucję naukową Rzeczypospolitej Polskiej – powołano w celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju, nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego istotnym potrzebom społecznym i w oparciu o najlepsze tradycje i dorobek nauki polskiej. Uznano, iż zadaniem Akademii jest wszechstronny rozwój nauki polskiej oraz współdziałanie w wykorzystaniu osiągnięć naukowych dla dalszego rozwoju gospodarki i kultury narodowej oraz przyczynianie się do rozwoju postępowej myśli naukowej w świecie.
W okresie 60 lat swojego istnienia Polska Akademia Nauk uległa wielu przemianom, jednak jej pierwsze podstawowe cele i zadania są nadal aktualne. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku Polska Akademia Nauk – jako państwowa instytucja naukowa – służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie na różnych poziomach i w różnych formach, formułowanie zasad etyki w nauce, działalność opiniotwórcza w sprawach nauki oraz wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce, współpraca naukowa i naukowo-organizacyjna z krajowymi i międzynarodowymi środowiskami naukowymi. Korporacja Polskiej Akademii Nauk skupia najwybitniejszych uczonych polskich i zagranicznych. W strukturze Akademii działają instytuty naukowe prowadzące badania naukowe istotne dla rozwoju kraju.


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony w 1918 roku, wykonuje swoje zadania w sprawach własności przemysłowej jako centralny organ administracji rządowej. Do podstawowych zadań Urzędu, wskazanych w ustawie Prawo własności przemysłowej, należy między innymi: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, niektórych oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym. Realizując swoją misję edukacyjną, Urząd Patentowy podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest podniesienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne korzystanie z systemu ochrony własności intelektualnej – bardzo istotnego czynnika w kształtowaniu innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy.


Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

ICM UW to ośrodek data science wykorzystujący superkomputery do analizy dużych zbiorów danych, symulacji złożonych procesów oraz przeprowadzania zaawansowanych prac obliczeniowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz nowoczesną, wysokowydajną e-infrastrukturą. Oferujemy kompleksowe i zoptymalizowane rozwiązania dla nauki, biznesu i sektora publicznego. Posiadamy również bogatą ofertę edukacyjną i szkoleniową.


Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta – wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.


Prezydent Wrocławia

Prezydent jest kierownikiem Urzędu Miejskiego Wrocławia i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Miasto Wrocław opiera się na założeniach idei Smart City, oferuje mieszkańcom wysoką jakość życia, dobrą infrastrukturę, przyjazne środowisko i transport oraz prężną gospodarkę i edukację. Nowoczesne miasto to wspólny projekt mieszkańców, lokalnych władz i firm.


Wrocławski Park Technologiczny

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym łączymy biznes i naukę z zaawansowanymi technologiami. Tworzymy przestrzeń, w której innowacyjne pomysły zmieniają się w zdolne do konkurowania na rynkach światowych produkty i usługi.
Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, na które składają się nie tylko nowoczesne powierzchnie laboratoryjne, produkcyjne czy biurowe, ale też rozbudowana sieć networkingowa i bogate know-how, kompleksowo wspieramy generowanie innowacji i przekształcanie ich w rynkowy sukces. Poprzez nasze działania chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzyć warunki, które w pełni pozwolą wykorzystać potencjał naukowo-przemysłowy Wrocławia i Dolnego Śląska.

Główni patroni merytoryczni


Politechnika Warszawska

Największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce, której tradycja sięga początków XIX wieku. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze. Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych, co umożliwia zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku.


Politechnika Wrocławska

Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Została założona przez lwowskich i warszawskich uczonych i rozpoczęła działalność pod nazwą Politechnika Wrocławska w 1945 roku. Od początku swej działalności stanowi ona ważny ośrodek kształcenia technicznego. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii. Kształcenie prowadzone jest na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy “Omnia pro patria” Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

Patroni merytoryczni w Warszawie


Koło Naukowe Matematyków

Koło Naukowe Matematyków działa od 2010 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Do projektów Koła należy między innymi bezpłatny kurs maturalny i program spotkań przygotowujących studentów do pierwszych kolokwiów.  Są współorganizatorami Dnia Popularyzacji Matematyki oraz Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan. Członkowie zespołu prowadzą także koła matematyczne w warszawskich szkołach oraz zajęcia na wyższych uczelniach dla dzieci.


Studenckie Koło Naukowe Robotyków

Koło Naukowe Robotyków KNR działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W swoich szeregach skupia pasjonatów robotyki, którzy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Działalność członków Koła nie ogranicza się do tylko jednej dziedziny robotyki – członkowie są zaangażowani w projekty dotyczące samochodów autonomicznych, wizji maszynowej, łazików marsjańskich, manipulatorów. Członkowie zajmują się także budową robotów humanoidalnych, mobilnych, podwodnych, a nawet chirurgicznych. Dodatkowo, studenci wraz ze swoimi konstrukcjami uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach robotycznych, prezentują swoje dokonania na międzynarodowych konferencjach oraz biorą udział w profesjonalnych szkoleniach. Działalność popularyzacji nauki skupia się na wystawianiu swoich konstrukcji oraz prezentowaniu ich na różnych wydarzeniach poświęconych nauce takich jak Piknik Naukowy Polskiego Radia, Centrum Nauki Kopernik, czy Noc w Instytucie Lotnictwa. KNR prowadzi również warsztaty dla młodzieży szkolnej rozszerzające ich wiedzę z robotyki, np. w ramach Festiwalu Nauki.


WUT Racing

Team WUT Racing to inicjatywa ambitnych studentów Politechniki Warszawskiej, którzy za cel postawili sobie zaprojektowanie, zbudowanie i wystawienie do wyścigu bolidu będącego w stanie konkurować z pojazdami innych studentów z całego świata. Dotychczas zespół brał udział w zawodach we Włoszech, Węgrzech, Czechach oraz na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, a także na zawodach Formula SAE Michigan. Dzięki realizacji tak ambitnych zadań członkowie Koła mają okazję zdobyć doświadczenie z zakresu: modelowania i obsługi programów CAD, obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych metodą elementów skończonych i CFD, pracy zespołowej, planowania oraz realizacji projektu, zarządzania kosztami oraz wytwarzania i testowania.


Koło Naukowe Elektra

Elektra to koło naukowe działające przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Tworzą je ambitne dziewczyny o wielu zainteresowaniach. Obecnie Koło jest w trakcie realizacji projektu elektrokonwersji gokarta spalinowego. Pojazd weźmie udział w międzynarodowych wyścigach kartingowych, gdzie będzie ścigał się z gokartami zbudowanymi przez studentów z różnych stron świata. Jednak to nie jedyny obszar działań Koła – przedstawicielki można spotkać na wydarzeniach edukacyjnych, gdzie prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dziewczyny z Elektra występują także na wielu konferencjach, na których można posłuchać o działalności koła oraz realizowanych przez nie projektach.


Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów SKAP powstało w 2005 roku przy wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się projektowaniem i budową ekstremalnie oszczędnych i ekologicznych pojazdów, których celem jest przejechanie jak największego dystansu zużywając przy tym jak najmniejszą ilość paliwa. Różny wiek, kierunki studiów, doświadczenie i pomysły mieszają się tu dając początek nowym rozwiązaniom oraz wspomagając wszechstronny rozwój każdego SKAP-owicza. Obecnie Koło skupione jest na budowaniu ultra-ekonomicznych pojazdów na zawody Shell Eco Marathon. Członkowie też biorą udział w zawodach MotoStudent Electric, na których wystawiają do konkursu elektryczne motocykle.

Patroni merytoryczni we Wrocławiu


Koło Technologii Innowacyjnych Rapid Troopers

Koło Naukowe Rapid Troopers (RT) jest przeznaczone dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, głównie Wydziału Mechanicznego, zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w zakresie szybkiego prototypownia i rozwoju produktu. W ramach działalności RT członkowie Koła mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu modelowania oraz technologii produkcji nowych wyrobów. Członkowie RT samodzielnie generują pomysły na realizowane projekty, a priorytetem dla nich w poszerzaniu wiedzy jest doskonalenie umiejętności posługiwania się programami CAx przy jednoczesnym przeprowadzaniu analizy technologiczności wytwarzania zaproponowanego rozwiązania przy użyciu technologii przyrostowych. Ze względu na szerokie możliwości aplikacyjne technik będących w centrum ich zainteresowania, współpracują z wieloma organizacjami uczelnianymi i nie tylko. Obszar działalności skupia się wokół: Rapid prototyping Reverse engineering Virtual reality.


Strategiczne Koło Naukowe PWR Racing Team

PWR Racing Team to strategiczne Koło Naukowe z Politechniki Wrocławskiej, tworzone głównie przez studentów Wydziału Mechanicznego. Działa ono w obszarze nowoczesnych technologii, opartych głównie na wykorzystaniu włókna węglowego. Od 2009r. zespół buduje bolidy wyścigowe rywalizując z zespołami z całego świata w międzynarodowym konkursie Formula Student. Konkurs organizowany jest przez SAE International – globalne stowarzyszenie zrzeszające najlepszych inżynierów ze wszystkich kontynentów. Od początku działalności PWR Racing Team odnosi wiele sukcesów i plasuje się obecnie w dziesiątce najlepszych studenckich zespołów wyścigowych na świecie.


Fundacja Pro Mathematica

Fundacja Pro Mathematica została powołana w 2011 roku przez spółkę „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w celu prowadzenia działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z regionu Dolnego Śląska. Zgodnie z mottem Fundacji zawartym w słowach Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” aktywność Fundacji skoncentrowana jest przede wszystkim na przedstawieniu młodym ludziom nauk ścisłych, innowacyjnych technologii oraz zasad przedsiębiorczości w jak najbardziej atrakcyjnej i interesującej formie. Do kluczowych osiągnięć Fundacji Pro Mathematica należy prowadzenie i rozwój Centrum Edukacyjnego „Technoludek” oraz Przedszkola Niepublicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek”.


Microsystems Oriented Society – MOS

MOS zajmuje się projektami elektronicznymi z szerokiego spektrum: od oświetlenia i laserów po projekty naukowe typu balon stratosferyczny, kończąc na spełnianiu własnych kreatywnych zachcianek w postaci szalonej kanapy. Jednym z najbardziej znanych projektów koła jest P.I.W.O., czyli Potężny Indeksowany Wyświetlacz Oknowy – polegający na zamianie budynków w ogromne wyświetlacze, gdzie każde okno budynku staje się jednym kolorowym pikselem. Oprócz tworzenia różnych ciekawych projektów ich celem jest także zarażanie innych studentów miłością do elektroniki i pomaganie im w rozwijaniu ich umiejętności. Koło prowadzi szkolenia z programowania mikrokontrolerów, kursy projektowania i trawienia PCB.


InnSpace

Insspace to grupa studentów z kosmicznymi zainteresowaniami – tworzą ją pasjonaci architektury, robotyki i konstrukcji. Dla nich kosmos to fascynujący temat, ale i wielkie wyzwanie, dlatego chcą przybliżyć go szerszemu gronu. Mają na swoim koncie szereg nagród, zdobyli ESA Grand Prix w konkursie Student Aerospace Challege, są laureatami grantu Najlepsi z Najlepszych 4.0.oraz finalistami konkursu Mars Colony Prize, a ich baza została wyróżniona w konkursie Firs Colony on Mars.

Patroni Medialni


Akademickie Radio LUZ

Stacja radiowa Politechniki Wrocławskiej nadająca na częstotliwości 91,6fm. Zasięgiem obejmuje Wrocław i okoliczne miejscowości. Można nas słuchać również przez Internet. Akademickie Radio LUZ jest jedyną we Wrocławiu stacją niekomercyjną. Radio tworzą wolontariusze, rekrutowani pośród studentów wszystkich wrocławskich uczelni oraz uczniowie szkół średnich.


Studencka Telewizja Internetowa TVPW

TVPW to studencka telewizja internetowa działająca przy Politechnice Warszawskiej nieprzerwanie od 2006 roku. Pochodzimy z różnych miast, studiujemy różne kierunki, mamy różne zainteresowania. Łączy nas jedno – pasja. Wielu członkom TVPW udaje się zdobyć pracę w największych stacjach telewizyjnych w Polsce i portalach, które doceniają wiedzę i umiejętności zdobyte w organizacji.