Klauzula informacyjna

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
 2. “Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 i 8 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:
  Pan Matthias Goebel
  Data Protection Officer
  Information Security and Privacy (C/ISP)
  Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart GERMANY

  lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.

  Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link:
  https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

 3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
  prowadzenia kampanii marketingowej i promocyjnej w ramach programu Akademia Wynalazców, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
 5. W celu realizacji postanowień regulaminu programu „Akademia Wynalazców” Państwa dane są udostępniane:
  Agnieszce Pawlikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Pawlikowska wspólnik spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 521 318 08 04)
  i
  Karolinie Waligórze prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą COMPASS PUBLIC RELATIONS Karolina Waligóra wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 405 (NIP 524 229 38 99),
  wspólnikom spółki cywilnej COMPASS PUBLIC RELATIONS s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok 405, 00-872 Warszawa, NIP spółki 525 258 22 05, REGON spółki 147104984,
 6. Państwa dane przechowywane przez okres trwania programu Akademia Wynalazców. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.
 7. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:
  • Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
  • Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
  • Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  • Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych (“sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  • Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.,
  • Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
 8. W przypadku jeśli stwierdzą państwo iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Akademia Wynalazców”.
 10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.