Adres wydawniczy

Nazwa i adres:

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu:

+48 (0) 22 715 40 00

Wpis do rejestru:

KRS 0000051814

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

526-10-27-992

Kapitał zakładowy:

197 443 600 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS