REGULAMIN VIII EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO 
AKADEMII WYNALAZCÓW IM. ROBERTA BOSCHA

 §

Postanowienia ogólne

 1. Projekt edukacyjny pod nazwą Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha zwany dalej „Projektem” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty kreatywne oraz konkurs na pomysł wynalazku – urządzenia albo rozwiązania do praktycznego i powszechnego użycia (zwany dalej „Konkursem”) – lub symulacji projektu w zakresie nowych technologii.
 3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
 4. W Projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i miasta Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Projektu jest Lighthouse Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzymskiej 11, 03-976 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000303232 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000051814 (zwany dalej „Administratorem”).

§ 3

Cele

 1. Celem Projektu jest popularyzacja wśród młodzieży w wieku 13-15 lat przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie uczniów uczelniami technicznymi, jako możliwą ścieżką edukacyjną oraz promocja uzdolnionej technicznie młodzieży.
 2. Projekt jest podzielony na dwie części:
 • Warsztaty kreatywne,
 • Konkurs na pomysł wynalazku.

§ 4

Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Nauczyciele zgłaszają grupy uczniów na Warsztaty, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej akademiawynalazcow.edu.pl w terminie od 5 lutego od godziny 12:00 do 11 lutego 2018 r. do godziny 24:00. Kahżdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 10 uczniów na jeden warsztat.
 2. Oferta warsztatów zostanie udostępniona w dwóch turach: pierwsza od 5 lutego 2018 roku od godziny 12:00, druga od 12 lutego 2018 roku od godziny 12:00.
 3. Każda szkoła może zapisać uczniów maksymalnie na 2 warsztaty.
 4. Każdy uczeń może wziąć udział w wybranych 2 warsztatach.
 5. Aby wziąć udział w warsztatach, nauczyciel powinien zarejestrować się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5

Warunki uczestnictwa w Konkursie na wynalazek

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie tylko tych szkół, które zgłosiły uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w § 4.
 2. Każdy zespół konkursowy powinien składać się maksymalnie z trzech osób oraz nauczyciela-opiekuna, będącego kierownikiem zespołu.
 3. Każdy uczeń może wchodzić w skład tylko jednego zespołu projektowego.
 4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest nauczyciel zgłaszający grupę uczniów. Nauczyciel ten (opiekun grupy) zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 12 marca do 16 kwietnia 2018 r., do godziny 24:00.

§ 6

Konkurs na wynalazek

 1. Konkurs jest podzielony na III etapy.
 2. I etap ma za zadanie wyłonić finalistów konkursu, czyli 10 zespołów projektowych, które przejdą do finału Konkursu na wynalazek.
 3. Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest przedstawienie pomysłu wynalazku-urządzenia lub rozwiązania do powszechnego użycia. W tym celu nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 12 marca do 16 kwietnia 2018 r., do godziny 24:00.
 4. Pomysł wynalazku musi spełniać następujące kryteria:
  Niskie koszty realizacji,
  B. Możliwość powszechnego użycia,
  C. Urządzenie przyjazne dla środowiska naturalnego (np. ekomateriały, oszczędność energii),
  D. Dotyczy jednej z dziedzin: technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie lub nowej dziedziny Open, w której uczestnicy mogą zgłosić produkt IT z wykorzystaniem nowych technologii, np.:
  – Strony WWW,
  – Social mediów,
  – Grafiki,
  – Animacji,
  – Gry,
  – Aplikacji w dowolnie wybranej technologii, używanej stacjonarnie, mobilnie lub publikowanej w Internecie.
 5. Jury Konkursu wybierze po 10 najlepszych pomysłów do dalszej realizacji w każdym z miast – w Warszawie i we Wrocławiu. Ogłoszenie listy wybranych projektów i finalistów konkursu odbędzie się do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 24:00.
 6. Przy ocenie zgłoszonych rozwiązań Jury Konkursu pod uwagę będzie brało przede wszystkim następujące aspekty:
 • Przydatność praktyczna produktu (praktyczne cele wykorzystania, kompletność i aktualność treści).
 • Innowacyjność na rynku (brak lub niewiele konkurencyjnych rozwiązań).
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
 • Dostosowanie do urządzeń mobilnych i stacjonarnych.

7. Innowacyjne wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych.

8. W etapie II trwającym od 28 kwietnia do 25 maja 2018 r. zespoły wyłonione w sposób wskazany w ust. 4 mają za zadanie przygotować prototyp urządzenia lub symulację komputerową na płycie CD, pendrive’ie, a w przypadku dziedziny Open na podstawie przedstawionego pomysłu. Przez prototyp rozumie się odwzorowanie urządzenia w celu zademonstrowania jego działania. Przez symulację rozumie się opis oraz demo ukazujące działanie danego produktu IT na nośniku CD lub pendrive’ie.

9. Organizator wesprze finansowo każdy zespół przygotowujący prototyp w kwocie do 500,00 PLN. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone wyłącznie na podstawie przedstawionych przez szkołę faktur za zakup potrzebnych materiałów do realizacji prac konkursowych. Instrukcja rozliczenia znajduje się na stronie: www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs”.

10. Zespoły wraz z wykonanym prototypem są zobowiązane do dostarczenia filmu prezentującego działanie wynalazku, zawierającego uzasadnienie, dlaczego pomysł powinien zostać nagrodzony. Film powinien zawierać następujące punkty:

 • Nazwę urządzenia.
 • Opis urządzenia (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania).
 • Rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie.
 • Powody, dla których urządzenie zostało wymyślone.
 • Określenie wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko naturalne.
 • Uzasadnienie, dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony.
 • Zdjęcia, opcjonalnie rysunek techniczny wynalazku lub symulację komputerową przy zgłaszaniu wynalazku w kat. Open(format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024×768 pikseli).
 • Długość filmu nie powinna przekroczyć 2,5 min. (150 sek.).

11. Gotowe prace konkursowe w II etapie wraz z filmem należy złożyć w terminie do 25 maja 2018 r., osobiście lub drogą pocztową, z dokumentacją zapisaną na płycie CD lub pendrive’ie na adres wyznaczony przez Organizatora na terenie Warszawy lub Wrocławia. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia.

12. Do 6 czerwca 2018 r. na podstawie przedstawionych projektów konkursowych i dokumentacji Jury wyłoni 3 najlepsze projekty w Warszawie i 3 najlepsze projekty we Wrocławiu.

13. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gal Finałowych w obu miastach oraz zostaną przekazane do mediów. Lista laureatów umieszczona zostanie także na stronie internetowej Projektu i w kanałach społecznościowych.

14. Prototypy i inne materiały zgłoszone do Konkursu są przechowywane w siedzibie Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie w celu prowadzenia działań promocyjnych na rzecz autora oraz idei programu.

15. Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów innych niż poufne w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. nie naruszają praw własności intelektualnej twórców.

16. Złamanie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w Regulaminie może spowodować odrzucenie projektu przez Jury.

17. Wynalazkiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu mogą być również rozwiązania niebędące wynalazkami w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, o ile spełniają warunki wskazane w Regulaminie. W szczególności Organizator nie wymaga spełnienia wskazanego w tej ustawie poziomu innowacyjności. Organizator nie bada nowości, nie prowadzi poszukiwań z tym związanych.

§ 7

Jury

 1. Zgłoszone do Konkursu projekty ocenia Jury.
 2. Liczbę członków i skład Jury ustala Organizator.
 3. Głosowanie Jury będzie tajne.
 4. Jury wyłoni po 10 najlepszych projektów w obu miastach – w Warszawie i we Wrocławiu, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu.
 5. Przy ocenie zgłoszonych pomysłów Jury będzie brało pod uwagę:
  spełnienie wymaganych kryteriów wynalazku określonych w § 6 ust. 4,
  b. kompletność oraz staranność dostarczonej dokumentacji określonej w § 6 ust. 5.
 6. Jury ogłosi zwycięzców Projektu podczas Gal Finałowych w obu miastach – w Warszawie i we Wrocławiu.
 7. Ogłoszone podczas Gal Finałowych wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w formie informacji prasowej wysłanej do mediów.

§ 8

Harmonogram

 1. Wykłady i warsztaty rozpoczną się 26 lutego 2018 r. Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów znajdzie się na stronie internetowej akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Warsztaty”.
 2. Zespoły chcące wziąć udział w Konkursie muszą zgłosić swój pomysł od 12 marca do 16 kwietnia 2018 r. do godziny 24:00.
 3. Do dnia 27 kwietnia 2018 r. włącznie wyłonionych zostanie 20 zespołów (10 z Warszawy i 10 z Wrocławia), które wezmą udział w II etapie Konkursu. Wszystkie zespoły zgłoszone do Konkursu zostaną poinformowane o wynikach drogą mailową. Lista wyłonionych zespołów zostanie opublikowana na stronie internetowej w Aktualnościach.
 4. Projekty konkursowe, które zakwalifikowały się do finału, należy zgłaszać wraz z dokumentacją od 28 kwietnia do 25 maja 2018 r. włącznie.
 5. Prace Jury nad wyłonieniem najlepszych projektów będą trwały do 6 czerwca 2018 r.
 6. Zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o dacie i miejscu uroczystych Gal Finałowych, podczas których zostanie rozstrzygnięty Konkurs i wyłonieni zostaną zwycięzcy.
 7. Uroczyste Gale Finałowe w Warszawie i we Wrocławiu odbędą się w dniach 19-21 czerwca 2018 r.

§ 9

Nagrody w Konkursie na wynalazek

 1. Wszyscy członkowie zespołów, których projekty konkursowe zajmą pierwsze trzy miejsca (laureaci konkursu), otrzymają nagrody rzeczowe:
  Za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody o wartości ok. 1000,00 PLN każda;
  b. Za zajęcie drugiego miejsca – nagrody o wartości ok. 300,00 PLN każda;
  c. Za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody o wartości ok. 150,00 PLN każda.
 2. Każdy z nauczycieli – opiekunów zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzyma elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 PLN.
 3. Szkoła, której zespół zajmie pierwsze miejsce, otrzyma wyposażenie do pracowni technicznej o wartości ok. 5 000,00 PLN.
 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 5. Dopuszcza się przyznanie decyzją Organizatora wyróżnień specjalnych.
 6. Każda nagroda rzeczowa o wartości przekraczającej wartość zwolnioną z podatku dochodowego zgodnie z odpowiednimi przepisami będzie powiększona o nagrodę pieniężną w kwocie podatku dochodowego od łącznej wartości takich nagród.

§ 10

Ochrona danych osobowych 

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
 2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Pan Matthias Goebel Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP)

Robert Bosch GmbH Kronenstrasse 2270173

Stuttgart

albo mailowo na adres: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

 1. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • realizacji umowy uczestnictwa w projekcie „Akademia wynalazców” (Podstawa prawna: realizacja umowy)
 • uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (Podstawa prawna: zgoda)
 • dodatkowe przepisy prawa – dochodzenie roszczeń (Podstawa prawna: odrębne przepisy prawa)
 • przesyłania informacji marketingowych o nowych edycjach programu (Podstawa prawna: zgoda).

4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5. W celu realizacji postanowień regulaminu programu Państwa dane są udostępniane:

Lighthouse Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Rzymska 11, 03-976 Warszawa

 • Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do: Informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
 • Ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
 • Sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
 • Odwołania zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
 • Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

6. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach programu Akademia Wynalazców wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku, jeśli stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego:

8. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w kolejnej edycji programu „Akademia wynalazców”.

10. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.

11. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

§ 11

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wyniku Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w niniejszym regulaminie (§ 2) w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, nazwę i adres szkoły, nazwę zespołu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie www Projektu, na stronie www.bosch-prasa.pl firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
 3. Uczestnik przed wzięciem udziału w projekcie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z treścią projektów zgłoszonych do Konkursu.
 7. Organizator oraz Jury Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
 8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu przyczyną wykluczenia z udziału w Konkursie (odrzucenia projektu) może być w szczególności naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, pozostające w związku z udziałem w Konkursie. Organizator nie prowadzi dochodzeń związanych z domniemanymi naruszeniami prawa przez uczestników Konkursu jednak dołoży staranności, aby uczestnicy nie naruszali praw innych uczestników oraz osób trzecich.